A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, aký zamestnanec alebo ktoré oddelenie má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo spoločnosti TATRAGEN, s.r.o okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo ak ide o náš oprávnený záujem.
Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.
Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istý, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese servis(zavináč)tatragen(bodka)sk, alebo na adrese TATRAGEN, s.r.o., – Kvačalova 1213/6B, 01004 Žilina.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť TATRAGEN, s.r.o., so sídlom Kvačalova 1213/6B, 01004 Žilina IČO: 47357495, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59711/L .
Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:
Kontakt:
TATRAGEN, s.r.o.,
Adresa: Kvačalova 1213/6B, 01004 Žilina
E-mail: servis(zavináč)tatragen(bodka)sk

TATRAGEN, s.r.o. má ustanovenú zodpovednú osobu, ktorou je Marek PLCH-konateľ:
E-mail: servis(zavináč)tatragen(bodka)sk

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?
Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.
Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad posielanie marketingových informácií zákazníkom.
Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.
Technické cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napr. prihlasovanie. Ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.
Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané on-line a ich podpora.

3. Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.
Zhromažďujeme osobné údaje o našich zákazníkoch, vrátane potenciálnych zákazníkov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou služieb oslovovať. Zhromažďujeme aj údaje uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti, ktorí nám na to dali súhlas.
Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:
Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Ide o obchodné meno, titul, meno, priezvisko štatutára, prípadne kontaktnej osoby, jej pracovné zaradenie a zamestnávateľ, sídlo a IČO.
Informácie uvádzané v životopisoch
Pri uchádzačoch o zamestnanie spracúvame všetky informácie, ktoré nám uvediete vo svojom životopise, prípadne iných priložených dokladoch. Prosím, vždy zvážte, aké informácie uvádzate v životopise, ktorý posielate. Pre posúdenie vhodnosti uchádzača stačia identifikačné, kontaktné údaje a údaje o Vašom vzdelaní, profesijnom zameraní a predchádzajúcich pracovných skúsenostiach.
Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail a telefónne číslo.
Informácie o využívaní našich služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby.
Informácie o interakcii s Vami
Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.
Transakčné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?
Osobné údaje spracúvame:
– bez potreby Vášho súhlasu,
– s Vašim súhlasom.
Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:
Spracúvanie na základe zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym zákazníkom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.
Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.
Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom spoločnosti TATRAGEN, s.r.o. je:
informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám služby spoločnosti TATRAGEN, s.r.o., pokiaľ ste našim zákazníkom,
vybavenie Vašej žiadosti zaslanej cez kontaktný formulár,
používanie technických cookies na správne fungovanie web stránky,
obhajoba právnych nárokov.
Spracúvanie pre štatistické účely
Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.
Spracúvanie s Vašim súhlasom:
Spracúvanie na marketingové účely
Vaše osobné údaje spracúvame na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.
Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:
ponuka produktov a služieb spoločnosti TATRAGEN, s.r.o. emailom, pokiaľ nie ste našim zákazníkom,
posielanie Newslettra emailom.
Poskytovaný súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individuálne ponuky služieb spoločnosti TATRAGEN, s.r.o.. Bez takto udeleného súhlasu Vám ich zasielať nemôžeme.
Spracúvanie údajov uchádzačov o zamestnanie
Pri uchádzačoch o zamestnanie spracúvame osobné údaje na účely vedenia uchádzača o zamestnanie v našej evidencii a s tým súvisiacu vzájomnú komunikáciu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.
Poskytovaný súhlas je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vás mohli viesť v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Bez takto udeleného súhlasu Vás ako uchádzača evidovať nemôžeme.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u spoločnosti TATRAGEN, s.r.o. písomne poštou alebo e-mailom na kontaktoch:
Kontakt:
TATRAGEN, s.r.o.,
Adresa: Kvačalova 1213/6B, 01004 Žilina
E-mail: servis(zavináč)tatragen(bodka)sk

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Ak ste s TATRAGEN, s.r.o. uzatvorili zmluvu, spracúvame Vaše osobné údaje aj na marketingové účely, a to po dobu nasledujúcich 5 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než takéto spracúvanie obmedzíte.
Pokiaľ ste zmluvu s TATRAGEN, s.r.o. neuzatvorili a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu 5 rokov od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte. Ak s TATRAGEN, s.r.o. uzatvoríte zmluvu alebo ďalšiu zmluvu, počíta sa vyššie uvedená doba spracúvania osobných údajov v súlade vyššie uvedenými pravidlami podľa poslednej uzatvorenej zmluvy.
Ak ste uchádzačom o zamestnanie, poslali ste nám Váš životopis a udelili ste nám súhlas na vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, Vaše údaje spracúvame po dobu, než súhlas odvoláte, maximálne však 12 mesiacov po ich získaní, po tejto dobe sú zlikvidované.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

  • priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,
  • priamo od Vás udelením súhlasu so zasielaním Newslettra alebo aj marketingových informácií,
  • priamo od Vás registráciou na našej web stránke,
  • priamo od Vás poslaním životopisu a iných informácií emailom alebo cez formulár na web stránke v rámci Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania,
  • od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

7. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať žiadne ponuky služieb TATRAGEN, s.r.o? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.
Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?
Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a email.
Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje a na aký účel.
Odvolanie adresujte spoločnosti TATRAGEN, s.r.o..
Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?
Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou alebo emailom.
Pri ponukách služieb zasielaných emailom môžete súhlas odvolať on-line, priamo v texte tohto emailu, kliknutím na odkaz, ktorý odvolanie súhlasu so zasielaním týchto emailov umožňuje. V tomto prípade bude Váš email z našej databázy automaticky odstránený.

8. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?
Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

9. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad TATRAGEN, s.r.o. môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.
Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.
Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.
Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

10. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť u TATRAGEN, s.r.o., a to emailom na adresu ervis(zavináč)tatragen(bodka)sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu TATRAGEN, s.r.o., Kvačalova 1213/6B, Žilina 01004.
Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.
Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od TATRAGEN, s.r.o.?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

11. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?
K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a tiež zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým dodávatelia IT služieb a vedenie účtovníctva.
Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

12. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov
Európsky rámec:
Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
Národná legislatíva:
Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13. Kde nás môžete kontaktovať?
Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu servis(zavináč)tatragen(bodka)sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu, TATRAGEN, s.r.o., Kvačalova 1213/6B, Žilina 01004.

Tento dokument je aktualizovaný ku dňu 19.apríl 2020.


NAPÍŠTE NÁM ALEBO NÁM ZAVOLAJTE


 

*

VAŠA POŽIADAVKA...

12 + 10 =


 

KONTAKTUJTE NÁS TELEFONICKY

*

+421 911 045 595


CALL OR WRITE US


 

*

YOUR REQUEST...

6 + 4 =


 

CALL US

*

+421 911 045 595


RUFEN ODER SCHREIBEN SIE UNS


 

*

IHRE FRAGE

9 + 12 =


 

RUFEN SIE UNS AN

*

+421 911 045 595


ÍRJON NEKÜNK VAGY HÍVJON


 

*

KÉRELEM ...

13 + 11 =


 

KAPCSOLAT TELEFONON

*

+421 911 045 595